COOKIEVERKLARING

Er worden door de website GEEN cookies geplaatst.
Voor de geinteresseerde:
De GA4 codes zijn verwijderd. Onduidelijk is of de codes, die een 2-tal cookies plaatsen wel voldoen aan de AVG. Alle analytics-omgevingen moeten voldoen aan de Europese privacywetgeving, op grond van de GDPR/AVG. Google werkt eraan maar volgens verschillende Europese landen, Oostenrijk, Frankrijk en recent ook Itali├ź voldoen ze (nog?) niet aan de GDPR en zijn de codes verboden door die landen daar de privacy niet gegarandeerd is. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Nederland heeft nog geen beslissing genomen maar de verwachting is dat er een verbod komt.
Voor een artikel (feb. 2023), klik hier.

PRIVACYBELEID
(PDF en WORD bestand)

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kynologenclub Nijmegen e.o. Noviomagum (hierna te noemen: KNON) verwerkt van haar leden, deelnemers en/of andere geïnteresseerden. Indien je lid wordt van KNON, of om een andere reden persoonsgegevens aan KNON verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1.Verantwoordelijke:
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Cursus en ledenadministratie KNON, Clubhuis Elshofweg 10 te Nijmegen (geen postadres). KvK nummer : 40145750
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via (tel. nr. 06-13155455)

2.Welke gegevens verwerkt KNON en voor welk doel:
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer

2.2 KNON verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan en afmelden t.b.v. aangiften ledenbestand aan 3e instantie(s), voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van KNON.
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
d)  je naam en e-mailadres wordt gebruikt om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van KNON te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing (opt-out).

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met KNON en je te informeren over de ontwikkelingen van KNON.

3. Bewaartermijnen:
KNON verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers:
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten:
5.1 Via de ledenadministratie van KNON kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. KNON zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop KNON je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie ().

6. Wijzigingen:
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Aldus vastgesteld door het bestuur KNON, 13 april 2018